Home

Concurs de ocupare a postului de natură contractuală, de execuție, vacant 14.03.2024, prima probă

Carieră

                    ANUNŢ

 

În temeiul art. 18 alin (1) și alin. (4) din H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 organizează concurs pentru ocuparea unui post de natură contractuală, de execuție, vacant:

Secția Utilaj Transport

 • 1 post șofer, treaptă profesională I, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

 • Calendarul de desfăşurare a concursului:

Concursul constă în trei etape succesive:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviu.

Termen de depunere al dosarelor de concurs: 05.03.2024, ora 1400

Selecţia dosarelor: 08.03.2024

Afişarea rezultatelor: 11.03.2024, ora 1400

Depunere contestaţii: 12.03.2024, ora 1400

Soluționare contestații: 13.03.2024, ora 1400

Proba scrisă: 14.03.2024, ora 10:00

Afișarea rezultatelor: 15.03.2024  ora 1400

Depunere contestaţii: 18.03.2024 ora 1400

Soluționare contestații: 19.03.2024, ora 1400

Interviu: 20.03.2024, ora 10:00

Afişarea rezultatelor: 21.03.2024,  ora 1400

Depunere contestaţii: 22.03.2024, ora 1400

Soluționare contestații: 25.03.2024, ora 1400

Rezultate finale: 26.03.2024  ora 1400

 • Probele se desfăşoară, astfel: 

- pentru proba scrisă și proba interviu candidații se vor prezenta la sediul instituției.

Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Canditații nemulțumiți de rezultatele la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, pot depune contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, la sediul instituției, Serviciul Resurse Umane, respectiv secretarul comisiei de concurs/soluționare a contestațiilor.

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sediul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, situat în Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9,  Sector 6, Bucureşti.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: se depun prin registratura Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, la Serviciul Resurse Umane, respectiv la secretarul comisiei de concurs, cu sediul în Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9,  Sector 6, Bucureşti în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pe pagina de internet a instituției noastre https://adps6.ro, la secțiunea „Carieră”,  și pe portalul posturi.gov.ro.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE: pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1.  formular de înscriere la concurs (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la registratura instituției);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae, model comun european.

                       Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

         Copiile actelor prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

  Condiţiile generale de participare: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

  Condiţii specifice: studii medii/generale, permis de conducere categoria B, C1, C, BE, C1E, CE, certificat de pregătire profesională a conducătorului auto, competențe în întreținere și reparații curente ale automobilelor, în utilizarea aparatelor și echipamentelor de măsură și testare în diagnosticarea defecțiunilor automobilelor, dovedite cu documente, vechime în muncă și în specialitate, min. 5 ani,  fără antecedente medicale (diabet, boli de inimă și/sau psihice), atenție distributivă, concentrare și responsabilitate crescută, atenție la detalii, abilitatea de a gândi în perspectivă, capacitatea de a lua decizii rapid, îndemânare, organizat, calm, stăpânirea reflexelor, capacitatea de avea o conduită adecvată în timpul serviciului, disponibilitate pentru lucru în program prelungit, muncă de noapte, în condițiile legii.

  Cerințe specifice: candidații trebuie să îndeplinească cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  Atribuțiile stabilite conform fișei de post se regăsesc pe site – ul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 https://adps6.ro, la secțiunea „Carieră” – Documente.

PLACEHOLDER TAB 2

Atasament Dimensiune Data publicării
Anunț, Bibliografie și Tematică 1.11 MB 19 February 2024
Atribuțiile postului 120.52 KB 19 February 2024
Formular înscriere concurs 102.76 KB 19 February 2024
Atasament Dimensiune Data publicării
CENTRALIZATOR SELECȚIE DOSARE - CONCURS DIN DATA DE 14.03.2024, PRIMA PROBĂ 311.46 KB 11 March 2024
Atasament Dimensiune Data publicării
CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISĂ - CONCURS DIN DATA DE 14.03.2024 263.15 KB 15 March 2024
Atasament Dimensiune Data publicării
CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU - CONCURS DIN 14.03.2024 241.22 KB 21 March 2024
Atasament Dimensiune Data publicării
CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE - CONCURS DIN 14.03.2024 213.39 KB 26 March 2024