Home

Concurs de ocupare a postului de natură contractuală, de conducere, vacant, 27.02.2024, prima probă

Carieră

ANUNŢ

 

În temeiul art. 18 alin (1) și alin. (4) din H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, organizează concurs pentru ocuparea postului de natură contractuală, de conducere, vacant:

Direcția Mobilitate Urbană și Dezvoltare Proiecte:

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

 • Calendarul de desfăşurare a concursului:

Concursul constă în trei etape succesive:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviu.

Termen de depunere al dosarelor de concurs: 16.02.2024, ora 1400

Selecţia dosarelor: 21.02.2024

Afişarea rezultatelor: 22.02.2024, ora 1400

Depunere contestaţii: 23.02.2024, ora 1400

Soluționare contestații: 26.02.2023, ora 1400

Proba scrisă: 27.02.2024, ora 1000

Afișarea rezultatelor: 28.02.2024, ora 1400

Depunere contestaţii: 29.02.2024, ora 1400

Soluționare contestații: 01.03.2024, ora 1400

Interviu: 04.03.2024, ora 1000

Afişarea rezultatelor: 05.03.2024, ora 1400

Depunere contestaţii: 06.03.02.2024, ora 1400

Soluționare contestații: 07.03.2024, ora 1400

Rezultate finale: 08.03.2024, ora 1400

 • Probele se desfăşoară, astfel: 

- pentru proba scrisă și proba interviu candidații se vor prezenta la sediul instituției.

 

Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Canditații nemulțumiți de rezultate la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, pot depune contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, la sediul instituției.

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sediul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, situat în Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9,  Sector 6, Bucureşti.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: se depun prin registratura Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, la Serviciul Resurse Umane, cu sediul în Intr. Av. Lt. Caranda

Ghe. nr. 9,  Sector 6, Bucureşti în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pe pagina de internet a instituției:  https://adps6.ro, la secțiunea „Carieră”,  și pe portalul posturi.gov.ro.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE: pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1.  formular de înscriere la concurs (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la registratura instituției);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae, model comun european.

                Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

         Copiile actelor prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

  Condiţiile generale de participare: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe economice, juridice, administrative, vechime în muncă min. 5 ani, vechime în studii superioare și în funcție de conducere, min. 3 ani,  capacitate de a analiza și previziona, deprinderea de a stabili, monitoriza și evalua, capacitatea de a îndruma și motiva o echipă, de a fi lider și de adopta un stil managerial orientat atât spre obiective cât și spre personal, operativitate în luarea deciziilor, capacitate de mediere, spirit de observație, viziune strategică, disponibilitate pentru lucru în program prelungit, muncă de noapte, în condițiile legii, deplasări în teren.

 

 Cerințe specifice: candidații trebuie să îndeplinească cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

         Atribuțiile stabilite conform fișei de post se regăsesc pe site – ul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 https://adps6.ro, la secțiunea „Carieră” – Documente.                             

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA

         Bibliografia:      

 • Constituția României;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr. 53/2003 (republicată) – Codul Muncii;
 • Legea nr. 202/2002 (republicată) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 • O.G. nr. 137/2000 (republicată) privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 •     Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea <LLNK 12016     0112 3[1   0 21>Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 12 271   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 • H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea <LLNK 12016     0112 3h1   0 21>Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 • Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al    documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 • Regulament (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a <LLNK 831995L0046C(01)      19>Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE);
 • Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public;
 •  O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
 • O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (republicată);
 • O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (republicată);
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 • O.G. nr. 233/2016 pentru aprobarea <LLNK 12016     0110JW01   0 21>Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12001   350 10 201   0 18>Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
 • Legea nr. 155/2023 privind mobilitatea urbană durabilă;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Legea nr. 307/2006 apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale
 • H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură de pe teritoriul Municipiului București;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (republicată);
 • Legea nr. 52/2003 (republicată) privind transparenţa decizionala în administraţia publică;
 • Legea nr.50/1991 (republicat٭) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea <LLNK 11994     0122 331   0 46>Regulamentului privind recepţia construcţiilor;
 • O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
 • O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
 • HCL 237/2019 –  Hotarare privind obligaţiile de refacere a sistemului rutier şi pietonal de către persoanele juridice şi persoanele fizice care execută lucrări tehnico-edilitare pe teritoriul Subunităţii administrativ-teritoriale Sector 6 Bucureşti;
 • AND 554-2002 – normativ privind întreținerea și repararea drumurilor publice;
 • AND 605 – Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice.
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea <LLNK 12007   144 11 201   0 18>Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
 • Hotărârea nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia;
 • O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
 • Legea nr. 672/2002 (republicată) privind auditul public intern;

      Tematica:
 • Constituția României - reglementări privind Constituția României;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ - reglementări aplicabile personalului contractual din administraţia publică;
 • Regulament (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a <LLNK 831995L0046C(01)      19>Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE) – reglementări privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice – reglementări privind controlul intern managerial al entităților publice;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public – reglementări în domeniul liberului acces la informații de interes public;
 • Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor – reglementări privind soluționarea petițiilor;
 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție – reglementări în domeniul prevenirii, descoperirii şi sancţionării faptelor de corupţie;
 • O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (republicată) – reglementări privind regimul drumurilor;
 • O.U.G. nr. 195/2005 – privind protecţia mediului - reglementări privind protecţia mediului;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - reglementări privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 • O.G. nr. 233/2016 pentru aprobarea <LLNK 12016     0110JW01   0 21>Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12001   350 10 201   0 18>Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism – reglementări privind Normele metodologice de aplicare a <LLNK 12001   350 10 201   0 18>Legii nr. 350/2001;
 • Legea nr. 155/2023 privind mobilitatea urbană durabilă - reglementări privind mobilitatea urbană durabilă;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă – reglementări privind securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor;
 • Legea nr. 307/2006 (republicată) privind apărarea împotriva incendiilor – reglementări privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea nr. 16/1996 privind Arhivelor Naționale – reglementări în domeniul arhivelor;
 • H.C.G.M.B. nr. 275/2020 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură de pe teritoriul Municipiului București reglementări privind Normele pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură de pe teritoriul Municipiului București;
 • AND 605 – Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice – reglementări privind mixturile asfaltice executate la cald;

   Candidaţii vor avea în vedere actele normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi lucrările/publicaţiile de specialitate.

Relaţii suplimentare: Secretariatul comisiei de concurs: 021-410.16.81, int. 115.

PLACEHOLDER TAB 2

Atasament Dimensiune Data publicării
Anunț, Bibliografie și Tematică 2.47 MB 05 February 2024
Atribuțiile postului 687.35 KB 05 February 2024
Formular de înscriere concurs 454.73 KB 05 February 2024
Atasament Dimensiune Data publicării
CENTRALIZATOR CU REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR - LA CONCURSUL DIN DATA 27.02.2024 278.67 KB 22 February 2024