Home

Concurs de ocupare a posturilor de natură contractuală, de execuție, vacante, 12.02.2024, prima probă

Carieră

ANUNŢ

 

În temeiul art.18 alin (1) și alin. (4) din H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 organizează concurs pentru ocuparea posturilor de natură contractuală, de execuție, vacante:

Biroul Administrativ Aprovizionare :

Direcția Spații Verzi – Serviciul Amenajare și Întreținere Spații Verzi:

 • 1 post muncitor calificat (peisagist – floricultor), contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

 • Calendarul de desfăşurare a concursului:

Concursul constă în trei etape succesive:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviu.

Termen de depunere al dosarelor de concurs: 01.02.2024, ora 1400

Selecţia dosarelor: 06.02.2024

Afişarea rezultatelor: 07.02.2024, ora 1400

Depunere contestaţii: 08.02.2024, ora 1400

Soluționare contestații: 09.02.2023, ora 1400

Proba scrisă: 12.02.2024, ora 1000, pentru postul de referent

Proba practică: 12.02.2024, ora 1300 pentru postul de muncitor calificat (peisagist – floricultor)

Afișarea rezultatelor: 13.02.2024, ora 1400

Depunere contestaţii: 14.02.2024, ora 1400

Soluționare contestații: 15.02.2024, ora 1400

Interviu: 16.02.2024, ora 1000, pentru postul de referent

                16.02.2024, ora 1300 pentru postul de muncitor calificat (peisagist – floricultor)

Afişarea rezultatelor: 19.02.2024, ora 1400

Depunere contestaţii: 20.02.2024, ora 1400

Soluționare contestații: 21.02.2024, ora 1400

Rezultate finale: 22.02.2024, ora 1400

 • Probele se desfăşoară, astfel: 

- pentru proba scrisă și proba interviu candidații se vor prezenta la sediul instituției.

- pentru proba practică candidaţii se vor prezenta la sediul instituţiei, urmând ca, ulterior să se deplaseze în teren pentru susţinerea probei.

 

Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării posturilor pentru care se organizează concursul.

Prin proba practică se testează abilităţile şi aptitudinile practice ale candidaţilor.

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Canditații nemulțumiți de rezultate la selecția dosarelor, proba scrisă/practică și interviu, pot depune contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, la sediul instituției.

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sediul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, situat în Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9,  Sector 6, Bucureşti.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: se depun prin registratura Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, la Serviciul Resurse Umane, cu sediul în Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9,  Sector 6, Bucureşti în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pe pagina de internet a instituției https://adps6.ro, la secțiunea „Carieră”  și pe portalul posturi.gov.ro.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE: pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1.  formular de înscriere la concurs (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la registratura instituției);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae, model comun european.

 

                Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

         Copiile actelor prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

   Condiţiile generale de participare: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice:  

 • pentru postul de muncitor calificat (peisagist – floricultor): studii medii/generale, certificat de calificare sau echivalent, vechime în muncă min. 3 ani, vechime în specialitatea calificării min. 1 an, dinamism, organizat, calm, atitudine activă în soluționarea problemelor și realizarea sarcinilor, conduită adecvată în timpul serviciului, capacitatea de a se integra într-o echipă, disponibilitate pentru lucru în program prelungit, muncă de noapte, în condițiile legii, deplasări în teren.

Cerințe specifice: candidații trebuie să îndeplinească cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Atribuțiile stabilite conform fișei de post se regăsesc pe site – ul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 https://adps6.ro, la secțiunea „Carieră” – Documente.     

 

PLACEHOLDER TAB 2

Atasament Dimensiune Data publicării
Anunț, Bibliografie și Tematică 1.32 MB 18 January 2024
Atribuții referent 638.85 KB 18 January 2024
Atribuții muncitor calificat (peisagist - floricultor) 425.5 KB 18 January 2024
Cerere înscriere concurs 452.74 KB 18 January 2024
Atasament Dimensiune Data publicării
CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE - MUNCITOR CALIFICAT 215.67 KB 22 February 2024
CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE - REFERENT 209.04 KB 22 February 2024