Home

Concurs de ocupare a postului de natură contractuală, de conducere, vacant, 11.04.2023, prima probă

Carieră

Concurs de ocupare a postului de natură contractuală, de conducere, vacant, 11.04.2023, prima probă

În temeiul art.18 alin (1) și alin. (4) din H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 organizează concurs pentru ocuparea postului de natură contractuală, de conducere, vacant:

Direcția Mobilitate Urbană și Dezvoltare Proiecte – Secția Drumuri :

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

 • Calendarul de desfăşurare a concursului:

Concursul constă în trei etape succesive:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviu.

Termen de depunere al dosarelor de concurs: 31.03.2023, ora 1400

Selecţia dosarelor: 05.04.2023

Afişarea rezultatelor: 06.04.2023, ora 1400

Depunere contestaţii: 07.04.2023, ora 1400

Soluționare contestații: 10.04.2023, ora 1400

Proba scrisă:

11.04.2023, ora 11:00

Afișarea rezultatelor: 12.04.2023 ora ora 1400

Depunere contestaţii: 13.04.2023 ora ora 1400

Soluționare contestații: 18.04.2023, ora 1400

Interviu:

19.04.2023, ora 11:00

Afişarea rezultatelor: 20.04.2023 ora ora 1400

Depunere contestaţii: 21.04.2023 ora ora 1400

Soluționare contestații: 24.04.2023, ora 1400

Rezultate finale: 25.04.2023 ora ora 1400

 • Probele se desfăşoară, astfel: 

- pentru proba scrisă și proba interviu candidații se vor prezenta la sediul instituției.

Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării posturilor pentru care se organizează concursul.

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Canditații nemulțumiți de rezultate la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, pot depune contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, la sediul instituției.

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sediul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, situat în Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9,  Sector 6, Bucureşti.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: se depun prin registratura Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, la Serviciul Resurse Umane, cu sediul în Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9,  Sector 6, Bucureşti în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pe pagina de internet a instituției noastre https://adps6.ro, la secțiunea „Carieră”,  și pe portalul posturi.gov.ro.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE: pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1.  formular de înscriere la concurs (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la registratura instituției);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae, model comun european.

                Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

         Copiile actelor prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

  Condiţiile generale de participare: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cunoștințe în administrație publică, vechime în muncă min. 7 ani, vechime în funcție de conducere min. 4 ani, experiență în conducere, coordonare și controlul activității de drumuri, dovedită cu documente, cunoștințe privind materiile prime necesare producerii asfaltului, capacitatea de a analiza și previziona, deprinderea de a stabili, monitoriza și evalua, capacitatea de a îndruma și motiva o echipă, de a fi lider și de a adopta un stil managerial orientat atât spre obiective cât și spre personal, operativitate în luarea deciziilor, capacitate de mediere,  corectitudine, obiectivitate şi imparţialitate în aprecieri, conduită morală ireproşabilă, disponibilitate pentru lucru în program prelungit, muncă de noapte, în condiţiile legii, deplasări în teren.

 Cerințe specifice: candidații trebuie să îndeplinească cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

         Atribuțiile stabilite conform fișei de post se regăsesc pe site – ul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 https://adps6.ro, la secțiunea „Carieră” – Documente.                             

PLACEHOLDER TAB 2

Atasament Dimensiune Data publicării
Anunț, Bibliografie și Tematică 1.98 MB 20 March 2023
Atribuții 938.71 KB 20 March 2023
Formular înscriere concurs 457.55 KB 20 March 2023
Atasament Dimensiune Data publicării
Centralizator selectie dosare 248.76 KB 06 April 2023
Atasament Dimensiune Data publicării
Centralizator cu rezultatul probei scrise 278.69 KB 12 April 2023
Atasament Dimensiune Data publicării
Centralizator cu rezultatele probei interviu 249.6 KB 20 April 2023
Atasament Dimensiune Data publicării
Centralizator rezultate finale 202.48 KB 25 April 2023