Home

Concurs de ocupare a postului de natură contractuală, de conducere, 03.03.2023 prima probă

Carieră

Concurs de ocupare a postului de natură contractuală, de conducere, 03.03.2023 prima probă

 

În temeiul art.18 alin (1) și alin.(4) din H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, organizează concurs pentru ocuparea postului de natură contractuală, de conducere, vacant:

Direcția Spații Verzi – Serviciul Amenajare și Întreținere Spații Verzi

 • 1 post Șef formație muncitori, grad II, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

 • Calendarul de desfăşurare a concursului:

Concursul constă în trei etape succesive:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviu.

Termen de depunere a  dosarelor de concurs: 22.02.2023, ora 1400

Selecţia dosarelor: 27.02.2023

Afişarea rezultatelor:28.02.2023, ora 1400

Depunere contestaţii: 01.03.2023, ora 1400

Soluționare contestații: 02.03.2023, ora 1400

Proba scrisă:

03.03.2023, ora11:00

Afișarea rezultatelor: 06.03.2023, ora  1400

Depunere contestaţii: 07.03.2023, ora 1400

Soluționare contestații: 08.03.2023, ora 1400

Interviu:

09.03.2023, ora 11:00

Afişarea rezultatelor: 10.03.2023, ora  1400

Depunere contestaţii:13.03.2023, ora  1400

Soluționare contestații: 14.03.2023, ora 1400

Rezultate finale: 15.03.2023, ora 1400

 • Probele se desfăşoară, astfel: 

- pentru proba scrisă și proba interviu candidații se vor prezenta la sediul instituției.

Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Canditații nemulțumiți de rezultate la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, pot depune contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, la sediul instituției.

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sediul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, situat în Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9,  Sector 6, Bucureşti.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: se depun prin registratura Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, la Serviciul Resurse Umane, cu sediul în Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9,  Sector 6, Bucureşti în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pe pagina de internet a instituției:https://adps6.ro, la secțiunea Carieră,și pe portalul posturi.gov.ro.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE: pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la registratura instituției);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae, model comun european.

       Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar,numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Copiile actelor prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiuneaconform cu originalulde către secretarul comisiei de concurs.

Condiţiile generale de participare: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.15 din H.G. nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice: studii medii, vechime în muncă min. 5 ani, experiență în actul conducerii, capacitatea de a analiza și previziona, deprinderea de a stabili, monitoriza și evalua, viziune strategică, capacitate de organizare, planificare și îndemânare,  atenție la detalii, capacitate de comunicare, îndrumare și lucru în echipă,  capacitate de mediere, asumarea responsabilităților, capacitatea de a fi lider, corectitudine, obiectivitate și imparțialitate  în aprecieri, conduită morală ireproșabilă, abilități în gestionarea resurselor umane, disponibilitate pentru lucru în program prelungit, muncă de noapte, în condițiile legii, deplasări în teren.

Cerințe specifice: candidații trebuie să îndeplinească cerințele specifice prevăzutela art.542 alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile stabilite conform fișei de post se regăsesc pe site ul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 https://adps6.ro, la secțiunea Carieră”– Documente.

PLACEHOLDER TAB 2

Atasament Dimensiune Data publicării
Anunt, Bibliografie și Tematică 1.26 MB 09 February 2023
Atribuții Șef Formație Direcția Spații Verzi 107.98 KB 09 February 2023
Formular înscriere concurs 457.55 KB 09 February 2023
Atasament Dimensiune Data publicării
Centralizator selecție dosare 263.23 KB 27 February 2023
Atasament Dimensiune Data publicării
Centralizator rezultat proba scrisă 277.16 KB 06 March 2023
Atasament Dimensiune Data publicării
Centralizator proba interviu 248.63 KB 10 March 2023
Atasament Dimensiune Data publicării
Centralizator rezultate finale 202.42 KB 15 March 2023