Home

Lucrări Edilitare

a

Lucrări edilitare

Pentru lucrările tehnico-edilitare realizate în Sectorul 6, administratorii rețelelor respective trebuie să obțină, din partea ADPDU, o autorizație de execuție branșament/racord sau aviz de traseu.

Apoi, administratorii  sau împuterniciții acestora vor solicitapredarea amplasamentului ce va fi afectat.

După comunicarea în prealabil privind începerea execuției lucrărilor tehnico-edilitare și finalizarea acestora, se va cere ca, în termen de 5 zile, să fie convocată o comisie pentru recepția preliminară la terminarea lucrărilor.

La expirarea perioadei de garanție prevăzute în procesul-verbal de recepție preliminară la terminarea lucrărilor, se va solicita, ca în termen de maxim 5 zile, convocarea comisiei în vederea recepției finale a zonelor afectate.

În cazul lucrărilor de intervenție la rețelele de utilițăți publice (avarii), administratorii sau împuterniciții acestora au obligația, ca în termen de 5 zile după aducerea la starea inițială a zonelor afectate de lucrări, să solicite ADPDU, convocarea comisiei în vederea recepției preliminare la terminarea lucrărilor.

Important! Zonele în care s-au făcut lucrări trebuie aduse la starea inițială, de către administratori, conform H.C.G.M.B nr.275/2020 și H.C.L. Sector 6 nr.237/2019.

În plus, orice demolare/ dezafectare/ evacuare propriu-zisă a construcțiilor amplasate pe domeniul public din Sector intră în subordinea Compartimentului Edilitar din cadrul ADPDU Sector 6, sub directa coordonare a Serviciului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, ca urmare a emiterii unei dispoziții de demolare emisă de către Primarul Municipiului București/ Sectorului 6.

 

 

PLACEHOLDER TAB 2

PLACEHOLDER TAB 3

PLACEHOLDER TAB 4

Serviciul edilitar 

Adresă: Aleea Bistra, nr. 1, et. 1

Telefon: 0728 133 466

E-mail: edilitaravizare@adps6.ro

Program:

 • Luni – Joi: 08:30 – 16:30
 • Vineri: 08:30 – 13:00
 • Cerere pentru emitere Autorizație de execuție branșament/racord, conform art.1, alin.1^1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; - Descarcă formulare tip AICI
 • Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor (1 exemplar – original);
 • Împuternicire din partea administratorilor/deținătorilor de rețele tehnico-edilitare în vederea depunerii dosarului (1 exemplar – original);
 • Elementele de identificare ale solicitantului (1 exemplar – copie);
 • Elementele de identificare ale proprietarilor imobilului ce urmează a fi branșat (1 exemplar – copie);
 • Avizul tehnic de branșare/racordare al administratorului/deținătorului de rețea însoțit de 2 exemplare color ale planului cadastral emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 1:500, care să conțină traseul lucrării;
 • Extras de carte funciară, actualizat la zi, nu mai mult de 30 zile, al imobilului ce urmează a fi branșat/racordat (1 exemplar – original);
 • Extras de carte funciară, actualizat la zi, pe traseul lucrării unde se va executa branșamentul/racordul, dacă există documentație cadastrală (1 exemplar – original);
 • Dovada deținerii imobilului unde se va executa branșamentul/racordul (Autorizația de Construire a clădirii în cazul construcțiilor existente/Certificat de Urbanism pentru construcții ce urmează a fi edificate/actul de proprietate, etc.) - copie semnată conform cu originalul de către beneficiar/investitor;
 • Avizele administratorilor/deținătorilor de rețele tehnico-edilitare existente în zonă (E-Distribuție Muntenia SA, Distrigaz Sud Rețele SRL, Apa Nova București SA, Netcity Telecom SRL, Orange Romania Communications SA, Compania Municipală Iluminat Public București SRL, Compania Municipală Termoenergetica București SA, etc) - (1 exemplar – copie);
 • Contractul de execuție a lucrării încheiat cu administratorul/deținătorul rețelei tehnico-edilitare (1 exemplar – copie);
 • Contract de refacere pavaje încheiat între administratorul/deținătorul rețelei tehnico-edilitare și constructorul de drum sau cu operatorul economic care deține strada în garanție în cazul în care s-au realizat lucrări de reabilitare/modernizare/reamenajare, în care se va menționa clar adresa și beneficiarul lucrării. Se va lua în considerare că pavajele se vor reface conform H.C.L. Sector 6 nr.237/2019 (un exemplar – copie);
 • Graficul de execuție vizat de administratorul/deținătorul rețelei tehnico-edilitare (1 exemplar – copie );
 • Memoriu tehnic (1 exemplar – copie);
 • Dovada achitării taxei prevăzută la pct. 4.5 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B nr. 108/2023 (15 lei pentru fiecare racord, 1 exemplar – copie).
 • În funcţie de informaţiile furnizate prin documentele sus-menţionate, ne rezervăm dreptul de a solicita documente suplimentare.
 • Solicitare scrisă;
 • Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor (1 exemplar – original);
 • C.I./CUI solicitant (copie);
 • Împuternicire delegat (dacă este cazul - copie);
 • Certificat de Urbanism, în termen de valabilitate (copie);
 • Planuri topografice vizate ca anexă la Certificatul de Urbanism, scara 1:500 si 1:2000, nemodificate dimensional (copie);
 • Acordul emis de către operatorii de utilităţi, în termen de valabilitate (copie):
  • Aviz Tehnic Definitiv - branşament apă/racord canal
  • Acord de Acces la sistemul de distribuţie gaze naturale
  • Aviz Tehnic de Racordare (ATR), Fişă de soluţie și/sau Aviz CTE pentru racordare la reţeaua de energie electrică
  • Aviz Tehnic de racordare la reţeaua termică
 • Memoriu tehnic întocmit de catre operatorul de utilităţi/ proiectant (obligatoriu se va tine cont de art.2 din HCL sector 6 nr.237/2019);
 • Graficul de execuţie al lucrării semnat şi ştampilat de firma executantă (2 exemplare în original);
 • Dosar de încopciat;
 • Taxa de avizare conform HCGMB nr. 108/2023 (1.196 lei pentru retea mai mica de 2 km si 1982 lei pentru retea mai mare de 2 km) se plăteşte la depunerea documentaţiei în contul RO59TREZ7065006XXX000135 deschis la Trezoreria sectorului 6, pe ordinul de plată menţionându-se obligatoriu că suma depusă reprezintă taxa avizare traseu, tipul și adresa lucrării – (copie);
 • Alte documente (în funcţie de situaţie).
 • Solicitare scrisă;
 • Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor (1 exemplar – original);
 • Autorizaţia de Construire/Autorizatie de Executie, în termen de valabilitate (copie);
 • Planuri topografice vizate ca anexă la Autorizatia de Construire, scara 1:500 si 1:2000, nemodificate dimensional (copie);
 • Avizul pentru lucrări edilitare în vederea autorizării (copie);
 • Grafic de execuţie vizat (copie);
 • Acord de modificare traseu emis de operatorul de utilităţi - în cazul în care s-a schimbat soluţia tehnică avizată anterior;
 • Certificat Constatator emis de către ONRC, al operatorului economic care execută lucrarea, nu mai vechi de 30 de zile (copie);
 • C.I. reprezentant legal/împuternicit constructor (copie);
 • Împuternicire delegat (copie);
 • Contractul pentru refacerea pavajelor/refacere zone afectate încheiat între administratorul rețelei tehnico-edilitare și constructorul de drum sau cu operatorul economic care deţine strada în garanţie în cazul în care s-au realizat lucrări de reabilitare/modernizare/reamenajare, în care se va mentiona clar adresa si beneficiarul lucrarii (copie) – după caz;
 • Certificatul ISO proiectare, execuție și reparații de drumuri al operatorului economic care execută lucrări de refacere a pavajelor (copie);
 • Taxa de întocmire (15 lei) se achită în contul RO59TREZ7065006XXX000135 deschis la Trezoreria sectorului 6, pe ordinul de plată menţionându-se obligatoriu că suma depusă reprezintă taxa de emitere a procesului verbal de predare a amplasamentului, tipul și adresa lucrării – (copie);
 • Taxa ocupare domeniul public se achită la ridicarea procesului verbal, în contul RO59TREZ7065006XXX000135 deschis la Trezoreria sectorului 6, pe ordinul de plată menţionându-se obligatoriu că suma depusă reprezintă taxa de ocupare a domeniului public, tipul și adresa lucrării – (copie);
 • Alte documente (în funcţie de situaţie).
 • Solicitare scrisă;
 • Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor (1 exemplar – original);
 • C.U.I. firmă executantă;
 • C.I. reprezentant legal/împuternicit constructor (copie);
 • C.I. reprezentant legal/împuternicit administrator rețea (copie);
 • Procesul verbal de predare de amplasament (copie);
 • Taxa de întocmire (15 lei) se achită în contul RO59TREZ7065006XXX000135 deschis la Trezoreria sectorului 6, pe ordinul de plată menţionându-se obligatoriu că suma depusă reprezintă taxa de emitere a procesului verbal de recepție lucrări, tipul și adresa lucrării – (copie);
 • Poze pe faze determinante, inclusiv pentru lucrarile ascunse;
 • Alte documente (în funcţie de situaţie).
 • Solicitare scrisă;
 • Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor (1 exemplar – original);
 • Certificat Constatator emis de către ONRC, al operatorului economic care execută lucrarea, nu mai vechi de 30 de zile (copie);
 • C.I. reprezentant legal/împuternicit constructor (copie);
 • C.I. reprezentant legal/împuternicit administrator rețea (copie);
 • Împuternicire delegat (copie);
 • Procesul verbal de recepție preliminară (copie);
 • Poze cu lucrarea finalizată;
 • Taxa de întocmire (15 lei) se achită în contul RO59TREZ7065006XXX000135 deschis la Trezoreria sectorului 6, pe ordinul de plată menţionându-se obligatoriu că suma depusă reprezintă taxa de emitere a procesului verbal de recepție lucrări, tipul și adresa lucrării – (copie);
 • Alte documente (în funcţie de situaţie).
 • Solicitare scrisă în care să fie menționate și numerele de anunțuri;
 • Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor (1 exemplar – original);
 • C.U.I. firmă executantă;
 • C.I. reprezentant legal/împuternicit constructor (copie);
 • C.I. reprezentant legal/împuternicit administrator rețea (copie);
 • Împuternicire delegat (copie);
 • Aviz de intervenție emis de către Primăria Municipiului București;
 • Poze cu situația existentă la data de dinaintea începerii lucrărilor și după finalizarea acestora, pentru fiecare lucrare în parte, unde se va menționa adresa lucrării.
 • Solicitare scrisă în care să fie menționate și numerele de anunțuri;
 • Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor (1 exemplar – original);
 • C.U.I. firmă executantă;
 • C.I. reprezentant legal/împuternicit constructor (copie);
 • C.I. reprezentant legal/împuternicit administrator rețea (copie);
 • Împuternicire delegat (copie);
 • Procesul verbal de recepție preliminară (copie);
 • Aviz de intervenție emis de către Primăria Municipiului București;
 • Poze pentru fiecare lucrare pe care se va menționa adresa lucrării.

Având în vedere prevederile H.C.G.M.B. nr. 108/2023, în funcție de tipul de lucrare pe care o execută, toți administratorii de rețele tehnico–edilitare / împuterniciții acestora trebuie să achite, în contul RO59TREZ7065006XXX000135 deschis la Trezoreria Sectorului 6, prin virament bancar sau prin intermediul aplicației Ghiseul.ro, următoarele taxe:

 1. Taxă pentru eliberarea unei autorizații de execuție branșament/racord în cuantum de 15 lei pentru fiecare racord;
 2. Taxă pentru eliberarea unui aviz de traseu în cuantum de 1.196 de lei pentru o rețea mai mica de 2 km, respectiv în cuantum de 1.982 de lei pentru o rețea mai mare de 2 km.
 3. Taxe pentru eliberarea unui proces verbal de predare – primire a unor amplasamente pentru lucrări în cuantum de 15 lei pentru fiecare racord/ branșament
 4. Taxă de ocupare a domeniului public pentru organizare de șantier se va calcula în conformitate cu Art. 3.18 din Anexa nr. 2a la H.C.G.M.B. nr. 108/2023, în funcție de termenul de execuție a lucrărilor, de surprafața afectată de lucrări și de zona fiscală în care se desfășoară acestea. Cuantumul valorii acestei va fi comunicată administratorilor de rețele tehnico–edilitare sau împuterniciților acestora, de către reprezentanții Compartimentului Edilitar, în vederea achitării.
 5. Taxă pentru eliberarea unui proces verbal de recepție preliminară/finală pentru lucrări în cuantum de 15 lei pentru fiecare racord.

 

Atenție! Pe ordinul de plată trebuie menționat, obligatoriu, că suma depusă reprezintă taxă pentru eliberarea documentului solicitat și/sau taxă de ocupare a domeniului public pentru organizare de șantier, denumirea și adresa lucrării.

Taxa realizată prin  intermediul Ghiseul.ro, se poate face și fără autentificare. Trebuie doar selectată secțiunea “Taxe și Impozite”, la ”Tip Instituție”, apoi “Sector 6” și tipul de taxă dorit a fi achitat din secțiunea ”Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare”.

Lista Autorizații branșament/racorduri