Home

Legislație

a

Legislație

Serviciul Relații cu publicul și management documente

 1. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 2. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 3. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
 4. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
 5. Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale
 6. Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 7. Hotărârea nr. 830 din 27 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

Serviciul Edilitar avizare amplasamente pe domeniul public

 1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 4. REGULAMENT din 14 iunie 1994 privind recepția construcțiilor 
 5. REGULAMENT din 20 noiembrie 1995 privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate
 6. NORME TEHNICE din 30 august 2017 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale
 7. H.C.L.M.B. nr. 3 din 26 ianuarie 1995
 8. H.C.G.M.B. nr. 104 din 21 iulie 2004 
 9. H.C.G.M.B. nr. 126 din 21 iulie 2004 
 10. H.C.G.M.B. nr. 105 din 4 mai 2006
 11. H.C.G.M.B. nr. 275 din 15 iulie 2020
 12. H.C.G.M.B. 105 din 27 aprilie 2021
 13. H.C.L. Sector 6 nr. 237 din 10 septembrie 2019
 14. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale
 15. H.C.L. Sector 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgentă pe raza administrativă a Sectorului 6.
 16. OUG  nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. (mașinile parcate neregulamentar în stațiile STB, treceri pentru pietoni, spații verzi, intersecții, locuri rezervate persoanelor cu dizabilități ect.)

 17. H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea a legii 421/2002
 18. H.C.G.M.B. nr. 266/2004 privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 233/2000 privind interzicerea accesului şi circulației vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice din Municipiul Bucureşti

 

Secția Drumuri și semnalizare rutieră

 1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 4. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor – republicată
 5. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – republicată
 6. H.C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008 privind administrarea reţelei stradale şi a lucrărilor de artă din municipiul Bucureşti
 7. Anexe la H.C.G.M.B. nr. 254 / 2008
 8. H.C.G.M.B. nr. 43/28.02.2011 privind aprobarea modificării şi completării Anexei 1 la H.C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008
 9. H.C.G.M.B. nr. 220/2018 privind aprobarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico – edilitare şi stradale) de pe teritoriul municipiului Bucureşti
 10. Anexa la H.C.G.M.B. nr. 220/2018

Biroul Mobilitate Urbană

Serviciul Spații Verzi

 1. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată
 2. Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor
 3. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 4. O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 5. O.U.G. nr. 59/2007 privind instituirea programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 6. Ordinul nr. 1466 din 17 mai 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi
 7. H.C.G.M.B. nr. 114/2004 privind interzicerea circulaţiei vehiculelor în parcurile şi grădinile publice din municipiul Bucureşti
 8. H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti
 9. Anexa la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
 10. H.C.G.M.B.nr. 120/2010 privind aprobarea Normelelor de salubrizare şi igienizare ale municipiului Bucureşti
 11. Anexa 1 la H.C.G.M.B.nr. 120/2010
 12. Anexa 2 la H.C.G.M.B.nr. 120/2010
 13. Nota la H.C.G.M.B.nr. 120/2010
 14. H.C.G.M.B. nr.121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București
 15. H.C.G.M.B. nr.181/2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr.120/30.06.2010, anexa 1, privind aprobarea Normelelor de salubrizare şi igienizare ale municipiului Bucureşti
 16. H.C.G.M.B. nr.189/2013 pentru modificarea şi completarea H.C.G.M.B. nr.121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București

Serviciul Dotare Domeniu Public

 1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 4. H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement
 5. H.C.G.M.B. nr. 212/28.09.2000 privind protejarea prin imprejmuire a terenurilor virane de pe raza municipiului Bucureşti
 6. H.C.G.M.B. nr.121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București
 7. H.C.G.M.B. nr. 220/2018 privind aprobarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico – edilitare şi stradale) de pe teritoriul municipiului Bucureşti
 8. Anexa la H.C.G.M.B. nr. 220/2018

Achiziții publice

 1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare
 5. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 6.  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare
 7. Procedura proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.