Legislație

a
X

Legislație

Serviul Relații cu publicul și management documente

 1. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 2. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 3. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
 4. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
 5. Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale
 6. Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 7. Hotărârea nr. 830 din 27 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

Serviciul Edilitar avizare amplasamente pe domeniul public

 1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 4. REGULAMENTT din 14 iunie 1994 privind recepția construcțiilor 
 5. REGULAMENT din 20 noiembrie 1995 privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate
 6. NORME TEHNICE din 30 august 2017 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale
 7. H.C.L nr. 3 din 26 ianuarie 1995
 8. H.C.G.M.B nr. 104 din 21 iulie 2004 
 9. H.C.G.M.B. nr. 126 din 21 iulie 2004 
 10. H.C.G.M.B nr. 105 din 4 mai 2006
 11. H.C.G.M.B nr. 275 din 15 iulie 2020
 12. H.C.G.M.B. 105 din 27 aprilie 2021
 13. H.C.G.M.B nr. 237 din 10 septembrie 2019
 14. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale
 15. H.C.L. nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgentă pe raza administrativă a sectorului 6.
 16. OUG  nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. (mașinile parcate neregulamentar în stațiile STB, treceri pentru pietoni, spații verzi, intersecții, locuri rezervate persoanelor cu dizabilități ect.)

 17. H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea a legii 421/2002
 18. H.C.G.M.B. nr. 266/2004 privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 233/2000 privind interzicerea accesului şi circulației vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice din municipiul Bucureşti

 

Secția Drumuri și semnalizare rutieră

 1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 4. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor – republicată
 5. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – republicată
 6. H.C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008 privind administrarea reţelei stradale şi a lucrărilor de artă din municipiul Bucureşti
 7. Anexe la H.C.G.M.B. nr. 254 / 2008
 8. H.C.G.M.B. nr. 43/28.02.2011 privind aprobarea modificării şi completării Anexei 1 la H.C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008
 9. H.C.G.M.B. nr. 220/2018 privind aprobarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico – edilitare şi stradale) de pe teritoriul municipiului Bucureşti
 10. Anexa la H.C.G.M.B. nr. 220/2018

Biroul Mobilitate Urbană

Serviciul Spații Verzi

 1. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată
 2. Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor
 3. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 4. O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 5. O.U.G. nr. 59/2007 privind instituirea programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 6. Ordinul nr. 1466 din 17 mai 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi
 7. H.C.G.M.B. nr. 114/2004 privind interzicerea circulaţiei vehiculelor în parcurile şi grădinile publice din municipiul Bucureşti
 8. H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti
 9. Anexa la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
 10. H.C.G.M.B.nr. 120/2010 privind aprobarea Normelelor de salubrizare şi igienizare ale municipiului Bucureşti
 11. Anexa 1 la H.C.G.M.B.nr. 120/2010
 12. Anexa 2 la H.C.G.M.B.nr. 120/2010
 13. Nota la H.C.G.M.B.nr. 120/2010
 14. H.C.G.M.B. nr.121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București
 15. H.C.G.M.B. nr.181/2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr.120/30.06.2010, anexa 1, privind aprobarea Normelelor de salubrizare şi igienizare ale municipiului Bucureşti
 16. H.C.G.M.B. nr.189/2013 pentru modificarea şi completarea H.C.G.M.B. nr.121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București

Serviciul Dotare Domeniu Public

 1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 4. H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement
 5. H.C.G.M.B. nr. 212/28.09.2000 privind protejarea prin imprejmuire a terenurilor virane de pe raza municipiului Bucureşti
 6. H.C.G.M.B. nr.121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București
 7. H.C.G.M.B. nr. 220/2018 privind aprobarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico – edilitare şi stradale) de pe teritoriul municipiului Bucureşti
 8. Anexa la H.C.G.M.B. nr. 220/2018

Placeholder tab Serviciul Dotare Domeniu Public